Warunki

Warunki

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI

 

1. WSTĘP

Niniejsze Warunki Ogólne wyraźnie regulują stosunki, które powstały między Indicom Europa 2015 sl (Spółka będąca właścicielem znaku towarowego Ulller) z siedzibą pod adresem Calle Zurbano 41, Bajo opuścił 28010, Madryt oraz CIF ESB87341327 i stronami trzecimi (dalej „Użytkownicy "), którzy rejestrują się jako użytkownicy i / lub kupują produkty w sklepie internetowym na oficjalnej stronie Uller (http://www.ullerco.com, zwanym dalej „Sklepem”).

 

2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

2.1 Użytkownik co do zasady zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu, do kupowania Produktów oraz do korzystania z każdej usługi Sklepu rzetelnie, zgodnie z prawem, moralnością, porządkiem publicznym oraz postanowieniami niniejszego Warunków Ogólnych, a także należy powstrzymać się od korzystania z nich w jakikolwiek sposób, który mógłby utrudniać, uszkadzać lub utrudniać normalne funkcjonowanie i korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników lub mógłby zranić lub spowodować uszkodzenie towarów i praw Uller, jej dostawcy, użytkownicy lub ogólnie osoby trzecie.

 

3. PRODUKTY I CENY

3.1         Uller zastrzega sobie prawo do decydowania w dowolnym momencie o produktach oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Sklepu. W szczególności możesz w dowolnym momencie dodać nowe Produkty do oferowanych lub znajdujących się w Sklepie, przy czym przyjmuje się, że o ile nie postanowiono inaczej, do takich nowych Produktów będą miały zastosowanie postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków. Zastrzega sobie również prawo do zaprzestania udostępniania lub ułatwiania dostępu i korzystania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia o którejkolwiek z różnych klas Produktów oferowanych w Sklepie.

 

3.2 Produkty znajdujące się w Sklepie będą odpowiadać w możliwie najbardziej niezawodny sposób, na jaki pozwala technologia wyświetlania w Internecie, rzeczywiście oferowanym Produktom. W Sklepie podane są charakterystyki Produktów oraz ich ceny. Ceny wskazane w Sklepie są podane w euro i nie zawierają podatku VAT, chyba że wskazano inaczej.

 

4. PROCEDURA I FORMA PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1 W maksymalnym okresie dwudziestu czterech (24) godzin Uller wyśle ​​użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu. W tym e-mailu zostanie przypisany kod referencyjny zakupu i zostaną wyszczególnione cechy produktu, jego cena, koszty wysyłki oraz szczegóły dotyczące różnych opcji dokonywania płatności za produkty na rzecz Ulller.

 

4.2 Użytkownik dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu musi dokonać płatności za pośrednictwem systemów płatności szczegółowo opisanych w Sklepie.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Zarchiwizuje dokumenty elektroniczne, w których umowa jest sformalizowana, wysyłając kopię do Użytkownika po dokonaniu zakupu. Umowa zostanie zawarta w języku hiszpańskim.

 

4.4 Potwierdzenie zamówienia przesłane przez Uller Nie jest to faktura, a jedynie dowód zakupu. Odpowiednia faktura zostanie przesłana wraz z Produktem.

 

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

5.1 Użytkownik ma prawo odstąpienia, za pomocą którego może się skontaktować Uller Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt @ ullerco.com i odstąpienie od zakupu w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni roboczych liczonych od otrzymania Produktu. Produkt należy odesłać wraz z należycie wypełnionym arkuszem zwrotnym oraz kopią dowodu dostawy lub faktury, należycie wypełnioną, a Użytkownik-kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wspomniany zwrot zostanie dokonany zgodnie z instrukcjami, które Ulller przekaże Użytkownikowi w odpowiedzi na jego powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Użytkownik musi zwrócić Produkt w ciągu maksymalnie siedmiu (7) dni od momentu wskazania przez Ulller formy zwrotu.

 

5.2 Wycofanie pociąga za sobą zwrot zapłaconej kwoty. Aby to zrobić, klient musi wskazać na arkuszu zwrotnym numer i posiadacza karty kredytowej, do której Uller Musisz dokonać płatności. Termin tej płatności zostanie określony w ustawie.

 

5.3 Z prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać, jeśli produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu i jeśli produkt nie jest w idealnym stanie.

 

6. OBSŁUGA KLIENTA

6.1 W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, roszczenia lub wykonania swoich praw, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt @ Uller. Com.

 

7. DOSTAWA DO DOMU

7.1 Terytorialny zakres sprzedaży za pośrednictwem Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Unii Europejskiej, w związku z czym dostawa będzie realizowana tylko na to terytorium. Produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu będą wysyłane na adres dostawy wskazany przez Użytkownika po zweryfikowaniu płatności, przy czym maksymalny termin dostawy wynosi trzydzieści (30) dni domyślnie ustalony w Prawie.

 

7.2 Usługa dostawy Uller Realizowany jest we współpracy z różnymi operatorami logistycznymi o uznanym prestiżu. Zamówienia nie będą doręczane w skrzynkach pocztowych, w hotelach lub innych niestałych adresach.

 

7.3 Koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Produktów. W momencie nabycia Produktu Użytkownik zostanie poinformowany o dokładnych kosztach przesyłki.

 

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

8.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie elementy Sklepu i każdego z Produktów, zawarte w nim informacje i materiały, marki, struktura, dobór, układ i prezentacja ich zawartości oraz programy komputerowe używane w relacji z nimi, są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej Uller lub stron trzecich oraz że Warunki Ogólne nie przyznają mu w odniesieniu do wspomnianych praw własności przemysłowej i intelektualnej żadnych innych praw niż te wyraźnie uwzględnione w tych prawach.

 

8.2 O ile nie uzyskasz zgody Uller lub, w zależności od przypadku, przez posiadaczy odpowiednich praw lub, chyba że jest to prawnie dozwolone, Użytkownik nie może reprodukować, przekształcać, modyfikować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, rozpowszechniać, wypożyczać, pożyczać, udostępniać ani zezwalać na publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy publicznego przekazywania któregokolwiek z elementów, o których mowa w poprzednim akapicie. Użytkownik musi wykorzystywać materiały, elementy i informacje, do których uzyskuje dostęp poprzez korzystanie ze Sklepu, wyłącznie na własne potrzeby, zmuszając się do nieużywania, bezpośrednio lub pośrednio, komercyjnego wykorzystania materiałów, elementów i informacji uzyskanych poprzez to samo.

 

8.3 Użytkownik musi powstrzymać się od obchodzenia lub manipulowania urządzeniami technicznymi ustanowionymi przez Uller lub przez osoby trzecie w Sklepie.

 

9. OCHRONA DANYCH

9.1 Zgodnie z ustawą 15/99 LOPD informujemy, że Twoje dane osobowe i inne informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym, a także informacje o przeprowadzonych transakcjach zostaną zamieszczone i przechowywane w pliku do przetwarzania, którego właścicielem jest Uller, o ile nie jest wymagane anulowanie. Leczenie będzie przeznaczone na rozwój i realizację sprzedaży, spersonalizowaną uwagę nabywanych produktów i usług oraz poprawę tej uwagi, a także promocję własnych produktów i usług oraz firm trzecich powiązanych z Ulller.

Jednocześnie informujemy, że Twoje dane będą udostępniane powiązanym firmom we wskazanych celach. Uller Będzie traktował te dane z najwyższą poufnością, będąc ich jedynym i wyłącznym odbiorcą, i nie wykonując przydziałów ani komunikacji z osobami trzecimi innymi niż wskazane w obowiązujących przepisach.

Użytkownik wyraźnie autoryzuje skierowanie, nawet drogą elektroniczną, przez Uller oraz ww. podmiotów, informacji handlowych oraz ofert promocyjnych i konkursów. □ tak, akceptuję.

 

9.2 Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub anulowania poprzez kontakt Uller, e-mailem na adres contact @ Uller.com, załączając kopię NIF lub zastępczy dokument identyfikacyjny.

9.3 Odpowiedzi oznaczone * w formularzu rejestracyjnym są obowiązkowe. Brak odpowiedzi uniemożliwi dokonanie zakupu wybranych produktów.

 

10. HASŁA

10.1       Uller Ułatwi to korzystanie z osobistych haseł dla użytkownika, który zarejestruje się jako taki na stronie internetowej. Hasła te zostaną wykorzystane do uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik musi zachować hasła na swoją wyłączną odpowiedzialność z zachowaniem ścisłej i absolutnej poufności, zakładając w ten sposób, ile szkód lub konsekwencji wszelkiego rodzaju wynika z naruszenia lub ujawnienia tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa hasło dostępu telematycznego do usług powiązanych z Witryną może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowane przez użytkownika. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Ulller o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła, a także o dostępie do niego przez nieupoważnione osoby trzecie.

 

11. COOKIES

11.1       Uller wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia swoich usług, ułatwienia nawigacji, utrzymania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości Użytkownika, ułatwienia dostępu do osobistych preferencji i śledzenia korzystania ze Sklepu. Pliki cookie to pliki instalowane na dysku twardym komputera lub w pamięci przeglądarki w folderze wstępnie skonfigurowanym przez komputerowy system operacyjny użytkownika w celu identyfikacji użytkownika.

 

11.2 Jeśli użytkownik nie chce, aby plik cookie był instalowany na jego dysku twardym, musi tak skonfigurować swój program do przeglądania Internetu, aby ich nie odbierał. Podobnie, Użytkownik może dowolnie usuwać pliki cookie. W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o dezaktywacji plików cookies jakość i szybkość działania usługi może się pogorszyć, a nawet utracić dostęp do niektórych usług oferowanych w Sklepie.

 

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Te ogólne warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie kontrowersje wynikające z interpretacji lub wykonania, które mogą powstać w związku z ważnością, interpretacją, realizacją lub rozstrzygnięciem niniejszej umowy, zostaną poddane jurysdykcji i konkurencji sądów i trybunałów miasta Madrytu, zrzekając się wszelkiej jurysdykcji, która może odpowiadać użytkownikowi, pod warunkiem, że zezwalają na to obowiązujące przepisy.