Warunki

Warunki

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI

Niniejsze Ogólne Warunki wyraźnie regulują relacje powstałe między Indicom Europa 2015 sl (firma, która jest właścicielem znaku towarowego Ulller) z siedzibą przy Calle Zurbano 41, Bajo opuścił 28010, Madryt oraz z CIF ESB87341327 i stronami trzecimi (dalej: „Użytkownicy ”), którzy rejestrują się jako użytkownicy i / lub kupują produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oficjalnej strony internetowej Uller (http://www.ullerco.com, zwanym dalej „Sklepem”).

2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

2.1 Użytkownik ogólnie zgadza się korzystać ze Sklepu, kupować Produkty i korzystać z każdej usługi Sklepu rzetelnie, zgodnie z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i postanowieniami tych Warunki ogólne, a także należy powstrzymać się od korzystania z nich w jakikolwiek sposób, który może utrudniać, uszkadzać lub zakłócać normalne działanie i korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników lub który mógłby zranić lub spowodować uszkodzenie towarów i praw Uller, jej dostawcy, użytkownicy lub ogólnie osoby trzecie.

3. PRODUKTY I CENY

3.1 Uller zastrzega sobie prawo do decydowania w dowolnym momencie o produktach oferowanych użytkownikom za pośrednictwem Sklepu. W szczególności może w dowolnym momencie dodawać nowe Produkty do produktów oferowanych lub zawartych w Sklepie, przy założeniu, że o ile nie postanowiono inaczej, takie nowe Produkty będą podlegać postanowieniom niniejszych Ogólnych warunków. Podobnie, zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania lub ułatwiania dostępu i korzystania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia o różnych klasach Produktów oferowanych w Sklepie.

3.2 Produkty zawarte w Sklepie będą odpowiadać w najbardziej niezawodny sposób, jaki technologia wyświetlania w sieci pozwala na faktycznie oferowane Produkty. Charakterystyka Produktów i ich ceny pojawiają się w Sklepie. Ceny wskazane w Sklepie są w euro i nie zawierają podatku VAT, chyba że wskazano inaczej.

4. PROCEDURA I SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

4.1 W ciągu maksymalnie dwudziestu czterech (24) godzin Uller wyśle ​​użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu. W tym e-mailu zostanie przypisany kod referencyjny zakupu i zostaną wyszczególnione cechy produktu, jego cena, koszty wysyłki oraz szczegóły dotyczące różnych opcji dokonywania płatności za produkty na rzecz Ulller.

4.2 Użytkownik, który kupuje produkt za pośrednictwem Sklepu, musi dokonać płatności za pośrednictwem systemów płatności szczegółowo określonych w Sklepie.

4.3 Indicom Europe 2015 sl zarchiwizuje dokumenty elektroniczne, w których zawarta jest umowa, wysyłając kopię do użytkownika po dokonaniu zakupu. Umowa będzie w języku hiszpańskim.

4.4 Potwierdzenie zamówienia wysłane przez Uller nie jest ważny jako faktura, a jedynie jako dowód zakupu. Odpowiednia faktura zostanie wysłana wraz z produktem.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA

5.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, z którą może się skontaktować Uller pocztą elektroniczną na następujący adres: skontaktuj się z @ ullerco.com i zrezygnuj z zakupu w terminie nieprzekraczającym siedmiu (7) dni roboczych liczonych od otrzymania Produktu. Produkt musi zostać wysłany wraz z należycie wypełnionym formularzem zwrotu oraz kopią dowodu dostawy lub faktury, należycie wypełnioną, na koszt użytkownika nabywcy, bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wspomniany zwrot zostanie dokonany zgodnie z instrukcjami, które Ulller wskazuje Użytkownikowi w odpowiedzi na powiadomienie o wycofaniu. Użytkownik musi zwrócić Produkt w ciągu maksymalnie siedmiu (7) dni od podania przez Ulller formy zwrotu.

5.2 Wycofanie oznacza zwrot zapłaconej kwoty. W tym celu klient musi wskazać na arkuszu zwrotnym numer i posiadacza karty kredytowej, do którego Uller Musisz dokonać płatności. Termin tej płatności zostanie określony w ustawie.

5.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane, gdy Produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu i gdy Produkt nie jest w idealnym stanie.

6. OBSŁUGA KLIENTA

6.1 W przypadku jakiegokolwiek incydentu, roszczenia lub wykonania ich praw użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres kontaktowy @ Uller. Com.

7. USŁUGA DOSTAWY W DOMU

7.1 Terytorialny zakres sprzedaży za pośrednictwem Sklepu dotyczy wyłącznie terytorium Unii Europejskiej, dlatego usługa dostawy będzie dotyczyć wyłącznie tego terytorium. Produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu zostaną wysłane na adres dostawy wskazany przez Użytkownika po zweryfikowaniu płatności, przy czym maksymalny okres dostawy wynosi trzydzieści (30) dni określony domyślnie w ustawie.

7.2 Usługa dostawy Uller Realizowany jest we współpracy z różnymi operatorami logistycznymi o uznanym prestiżu. Zamówienia nie będą doręczane w skrzynkach pocztowych, w hotelach lub innych niestałych adresach.

7.3 Koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Produktów. W momencie zakupu produktu użytkownik zostanie poinformowany o dokładnym koszcie wysyłki.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

8.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie elementy Sklepu i każdego z Produktów, informacje i materiały w nim zawarte, marki, struktura, wybór, układ i prezentacja jego zawartości oraz programy komputerowe używane w w związku z nimi są chronieni własnymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej Uller lub stron trzecich oraz że Warunki Ogólne nie przyznają mu w odniesieniu do wspomnianych praw własności przemysłowej i intelektualnej żadnych innych praw niż te wyraźnie uwzględnione w tych prawach.

8.2 Chyba że upoważniony przez Uller lub, w zależności od przypadku, przez posiadaczy odpowiednich praw lub, chyba że jest to prawnie dozwolone, Użytkownik nie może reprodukować, przekształcać, modyfikować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, rozpowszechniać, wypożyczać, pożyczać, udostępniać ani zezwalać na publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy publicznego przekazywania któregokolwiek z elementów, o których mowa w poprzednim akapicie. Użytkownik musi wykorzystywać materiały, elementy i informacje, do których uzyskuje dostęp poprzez korzystanie ze Sklepu, wyłącznie na własne potrzeby, zmuszając się do nieużywania, bezpośrednio lub pośrednio, komercyjnego wykorzystania materiałów, elementów i informacji uzyskanych poprzez to samo.

8.3 Użytkownik musi powstrzymać się od obchodzenia lub manipulowania urządzeniami technicznymi ustanowionymi przez Uller lub przez osoby trzecie w Sklepie.

9. OCHRONA DANYCH

9.1 Zgodnie z ustawą 15/99 LOPD informujemy, że Twoje dane osobowe i inne informacje przekazane za pomocą formularza rejestracyjnego, a także dane z przeprowadzonych transakcji, zostaną uwzględnione i przechowywane w pliku do przetworzenia, którego właścicielem jest Uller, o ile nie jest wymagane anulowanie. Leczenie będzie przeznaczone na rozwój i realizację sprzedaży, spersonalizowaną uwagę nabywanych produktów i usług oraz poprawę tej uwagi, a także promocję własnych produktów i usług oraz firm trzecich powiązanych z Ulller.

Podobnie, jesteś informowany, że twoje dane zostaną udostępnione powiązanym firmom we wskazanych celach. Uller Będzie traktował te dane z najwyższą poufnością, będąc ich jedynym i wyłącznym odbiorcą, i nie wykonując przydziałów ani komunikacji z osobami trzecimi innymi niż wskazane w obowiązujących przepisach.

Użytkownik wyraźnie autoryzuje skierowanie, nawet drogą elektroniczną, przez Uller oraz od wyżej wymienionych podmiotów, informacje handlowe oraz oferty i konkursy promocyjne. □ tak, akceptuję.

9.2 Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub odwołania poprzez kontakt Uller, przez e-mail, aby skontaktować się z @ Uller.com, dołączając kopię swojego NIF lub zastępczego dokumentu tożsamości.

9.3 Odpowiedzi oznaczone * w formularzu rejestracyjnym są obowiązkowe. Brak odpowiedzi uniemożliwi dokonanie zakupu wybranych produktów.

10. HASŁA

10.1 Uller Ułatwi to korzystanie z osobistych haseł dla użytkownika, który zarejestruje się jako taki na stronie internetowej. Hasła te zostaną wykorzystane do uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik musi zachować hasła na swoją wyłączną odpowiedzialność z zachowaniem ścisłej i absolutnej poufności, zakładając w ten sposób, ile szkód lub konsekwencji wszelkiego rodzaju wynika z naruszenia lub ujawnienia tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa hasło dostępu telematycznego do usług powiązanych z Witryną może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowane przez użytkownika. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Ulller o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła, a także o dostępie do niego przez nieupoważnione osoby trzecie.

11. PLIKI COOKIE

11.1 Uller wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia swoich usług, ułatwienia nawigacji, utrzymania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości Użytkownika, ułatwienia dostępu do osobistych preferencji i śledzenia korzystania ze Sklepu. Pliki cookie to pliki instalowane na dysku twardym komputera lub w pamięci przeglądarki w folderze wstępnie skonfigurowanym przez komputerowy system operacyjny użytkownika w celu identyfikacji użytkownika.

11.2 Jeśli użytkownik nie chce, aby plik cookie był instalowany na jego dysku twardym, musi skonfigurować program do przeglądania Internetu, aby go nie odbierał. Podobnie użytkownik może dowolnie niszczyć pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się dezaktywować pliki cookie, jakość i szybkość usługi może się obniżyć, a nawet utraci on dostęp do niektórych usług oferowanych w Sklepie.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Te ogólne warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie kontrowersje wynikające z interpretacji lub wykonania, które mogą powstać w związku z ważnością, interpretacją, realizacją lub rozstrzygnięciem niniejszej umowy, zostaną poddane jurysdykcji i konkurencji sądów i trybunałów miasta Madrytu, zrzekając się wszelkiej jurysdykcji, która może odpowiadać użytkownikowi, pod warunkiem, że zezwalają na to obowiązujące przepisy.